Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy:

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/a danych osobowych są Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Koźminie Wlkp., ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wlkp., e-mail: kuk@kuk.kozmin.pl

 

2. Kontakt do IODO

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, p. Iloną Dąbrowską, e-mail: iod@kuk.kozmin.pl

 

3. Cel przetwarzania danych

KUK Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

  • wywiązania się z umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a KUK Sp. z o.o.
  • konieczności podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, celem zawarcia umowy,
  • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z umowy,
  • realizacji obowiązków KUK Sp. z o.o. wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, z późn. zm.),
  • realizacji obowiązków KUK Sp. z o.o. wynikających z Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Koźmin Wlkp.

 

4. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, względnie do czasu przedawnienia roszczeń z umowy.

 

5. Udostępnianie danych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane:

  • dostawcom systemów IT, z którymi współpracują KUK Sp. z o.o., w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania tych systemów,
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji,
  • podmiotom obsługi prawnej współpracującym z KUK Sp. z o.o.,
  • podmiotom prowadzącym działalność audytową w KUK Sp. z o.o.,
  • upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek

 

6. Prawa związane z danymi

Posiada Pan(i) prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo ich usunięcia, prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

7. Automatyczne przetwarzanie i profilowanie

Pana/i dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

8. Dobrowolność podawania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług przez KUK Sp. z o.o. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z KUK Sp. z o.o.